• Nguyễn Thanh Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Trình độ:
   BS. CKI
  • Ngày sinh:
   10/10/1965
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 • Bùi Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Trình độ:
   BS. CKI
  • Ngày sinh:
   31/07/1978
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công tác được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

 • Phạm Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Trình độ:
   BS. CKI
  • Ngày sinh:
   10/10/1968
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công tác được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

LIÊN KẾT WEBSITE
TIN ĐỌC NHIỀU